خانه مرحوم منصوری در ترشابر با همت اعضای کانون بقیة ا... أعظم(عج) و پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری ترشابر مرمت و بازسازی شد.به گزارش روابط عمومی کانون بقیة ا... أعظم(عج) از تالش ؛اعضاء کانون بقیة ا... أعظم(عج) و پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری طی اقدامی جهادی خانه مرحوم منصوری را مورد بازسازی و مرمت قرار دادند.

تصاویر