امام حسن مجتبی(ع): پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».