با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!