به بندگانم بگو: سخنی بگویند که بهترین باشد! سوره اسراء آیه 53